A N U N Ţ

Primăria comunei Bujoreni, jud.Valcea organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual de conducere vacant de administrator public în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni
, pe durată
determinată
.
A. Denumirea postului
Administrator public

B. Condiţii generale şi condiţii specifice de participare la concurs
Conform art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare
, poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii:
a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoa
şte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)
are capacitate deplină de exerciţiu;
e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverin
ţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f
) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr
şirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţ
ii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar faceo incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
1
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale de conducere sunt
:
studii superioare de lungă durată;
vechime în administraţie publică în funcţie de conducere de minim 9
am;
C. Acte obligatorii la dosarul de înscriere la concurs
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
9
instituţiei publice organizatoare;
2
. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii
, după caz;
3
. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condi
ţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituţia publică;
4
. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5
. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să
l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6
. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
8. declaraţia pe propriea răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
desf
ăşurat activităţi de poliţie politică;
9
. deverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănăt
ăţii.
9
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că
nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia
dosarelor
, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
2
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desf ăşurării primei probe a
concursului
.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în
original în vederea verifică
rii conformităţii copiilor cu acestea.
D. Probe de concurs
1.Proba scrisă;
2
.Proba interviu.
E. Condiţii de desfăşurare a concursului
9 9
1.Data şi locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului la sediul Primăriei comunei
Bujoreni
;
2. Selecţia dosarelor de concurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concurs ;
3. Data şi ora probei scrise 24 octombrie 2018 ora 10,00;
4
. Proba interviu 26 octombrie 2018, ora 10,00;
5
. Locul desfăşurării probelor Sediul Primăriei comunei Bujoreni, comuna
Bujoreni, sat Olteni, judeţul
Vâlcea.
F.BIBLIOGRAFIE AFERENTA POSTURILOR
Constituţia României, Titlul III, Cap.V, Secţiunea a 2a Administraţia
publică locală;
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu
modific
ările si completările ulterioare;
Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicata, cu modificările si competarile ulterioare
Legea nr.350/2001 pentru privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul,
Legea nr.213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si
regimul juridic al
acesteia
3
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile
si instituţiile publice, republicata, cu
modific
ările si completările ulterioare
Legea nr.53/ 2003 privind Codul Muncii, republicat
Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia
publica, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in
mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei, cu modificările si
completările ulterioare
Legea nr.554/ 2004, privind contenciosul administrativ, cu
modific
ările si completările ulterioare
Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice, cu modificările si
completările ulterioare
Legea nr.98/20156 privind achiziţiile publice, cu modificările si
completările ulterioare;
H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi
ţie
publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
cu modific
ările si completările ulterioare;
O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate public
ă, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de
servicii,
Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor
secrete de serviciu.
4
G.Relaţii suplimentare
Relaţii suplimentare referitoare la bibliografie si dosarul de concurs la
sediul comunei Bujoreni: sat Olteni, nr. 324B, jud.Valcea sau TELEFON :
0250/741983, FAX0250/742501, e mail :bujoreni@vl.eadm.ro

Descarca

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support