ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC – proba scrisa si interviul

Nr. 13804/04.10.2018

ANUNT CONCURS FUNCTIONAR PUBLIC

Primaria Comunei Bujoreni, jud.Valcea, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcfionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua(2) func!ii publice de executie vacante, dupa cum urmeaza: – inspector , grad profesional superior, compartiment Financiar-contabil – inspector, grad profesional superior, compartiment Agricol

Probele stabilite pentru concurs : proba scrisa si interviul; Data desfasurarii probelor:

– proba scrisa-07. 11.2018-oral0,00.

–  interviul 09.11.2018 -oral0,00.

 

Descarca

Concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de administrator public

A N U N Ţ

Primăria comunei Bujoreni, jud.Valcea organizează concurs pentru
ocuparea postului contractual de conducere vacant de administrator public în
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni
, pe durată
determinată
.
A. Denumirea postului
Administrator public

B. Condiţii generale şi condiţii specifice de participare la concurs
Conform art. 3 al Regulamentuluicadru aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare
, poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii:
a)
are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau
a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoa
şte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)
are capacitate deplină de exerciţiu;
e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverin
ţei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate;
f
) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii
specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvâr
şirea unei infracţiuni contra
umanităţii, contra statului ori contra autorităţ
ii, de serviciu sau în legătură cu
serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar faceo incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
1
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării
funcţiei contractuale de conducere sunt
:
studii superioare de lungă durată;
vechime în administraţie publică în funcţie de conducere de minim 9
am;
C. Acte obligatorii la dosarul de înscriere la concurs
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau
9
instituţiei publice organizatoare;
2
. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea,
potrivit legii
, după caz;
3
. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări
, precum şi copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condi
ţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituţia publică;
4
. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă,
în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5
. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să
l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6
. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată
cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae;
8. declaraţia pe propriea răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a
desf
ăşurat activităţi de poliţie politică;
9
. deverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele
emitentului
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul
Sănăt
ăţii.
9
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că
nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia
dosarelor
, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
2
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desf ăşurării primei probe a
concursului
.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de
muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în
original în vederea verifică
rii conformităţii copiilor cu acestea.
D. Probe de concurs
1.Proba scrisă;
2
.Proba interviu.
E. Condiţii de desfăşurare a concursului
9 9
1.Data şi locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării/publicării anunţului la sediul Primăriei comunei
Bujoreni
;
2. Selecţia dosarelor de concurs în termen de 2 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concurs ;
3. Data şi ora probei scrise 24 octombrie 2018 ora 10,00;
4
. Proba interviu 26 octombrie 2018, ora 10,00;
5
. Locul desfăşurării probelor Sediul Primăriei comunei Bujoreni, comuna
Bujoreni, sat Olteni, judeţul
Vâlcea.
F.BIBLIOGRAFIE AFERENTA POSTURILOR
Constituţia României, Titlul III, Cap.V, Secţiunea a 2a Administraţia
publică locală;
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu
modific
ările si completările ulterioare;
Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicata, cu modificările si competarile ulterioare
Legea nr.350/2001 pentru privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul,
Legea nr.213/1998, actualizata, privind proprietatea publica si
regimul juridic al
acesteia
3
Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului
contractual din autoritatile
si instituţiile publice, republicata, cu
modific
ările si completările ulterioare
Legea nr.53/ 2003 privind Codul Muncii, republicat
Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia
publica, cu modificările si completările ulterioare
Legea nr.161/2003, privind unele masuri pentru asigurarea
transparentei in exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice si in
mediul de afaceri, prevenirea si sancţionarea corupţiei, cu modificările si
completările ulterioare
Legea nr.554/ 2004, privind contenciosul administrativ, cu
modific
ările si completările ulterioare
Legea nr.273/2006, privind Finanţele Publice, cu modificările si
completările ulterioare
Legea nr.98/20156 privind achiziţiile publice, cu modificările si
completările ulterioare;
H.G nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi
ţie
publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
cu modific
ările si completările ulterioare;
O.G. nr.27/2002, privind reglementarea activitatii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate public
ă, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de
servicii,
Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor
secrete de serviciu.
4
G.Relaţii suplimentare
Relaţii suplimentare referitoare la bibliografie si dosarul de concurs la
sediul comunei Bujoreni: sat Olteni, nr. 324B, jud.Valcea sau TELEFON :
0250/741983, FAX0250/742501, e mail :bujoreni@vl.eadm.ro

Descarca

D ISPOZIŢIA NR . 257

D ISPO Z IŢIA NR . 2 5 7
Privind
: delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare în vederea organizării şi
desf
ăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7
octombrie 2018

Descarca

 

Concurs Inspector de specialitate I, referent I si muncitor calificat I

Primăria comunei Bujoreni, jud. Valcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie – vacante de:

INSPECTOR DE SPECIALITATE I – cu atributii de tehnician cadastru funciar topograf

o Nivelul studiilor: : studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată;
o Vechime in studii superioare – minim 5 ani
o Certificat calificare profesionala – tehnician cadastru funciar topograf
o Cunostinte in citirea cartilor funciare, cadastru si topografie;
o Permis de conducere necesar deplasarii pe teren.

REFERENT I– cu atributii de manager transport persoane

o Nivelul studiilor: medii , cu diploma de bacalaureat;
o Vechime in munca- minim 5 ani
o Certificat de competenta profesionala pentru transport rutier de persoane in termen de valabilitate
o Permis conducere( cel putin B si C)

MUNCITOR CALIFICAT I

– Nivelul studiilor: medii (minim 10 clase sau scoala profesioanala)
– Vechime in munca- minim 5 ani.
– Permis conducere profesionist ( B, C SI E)

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
12 OCTOMBRIE 2018, ora 10:00: proba scrisă;
16 OCTOMBRIE 2018, ora 10:00: proba interviu.

Descarca

COMUNICAT

COMUNICAT
Vă anunţăm că la data de 22.06.2018 a fost publicat în S.I.C.A.P. Anunţul de participare simplificat pentru procedura “Realizarea proiectului tehnic, detalii de execuţie, caiet de sarcini, liste de cantităţi, documentaţiile tehnice necesare În vederea obţinerii avizelor I acordurilor/ autorizaţiilor şi asistenţa tehnică din partea proiectantului pe toata durata contractului de execuţie a lucrarii şi Execuţia lucrărilor pentru obiectivul de investiţii cu titlul “Modernizare şi extindere Şcoala Gura Văii”.”, având numarul SCN1005484. Potenţialii ofertanţi pot depune ofertele în SICAP până la data de 17.07.2018.

 

Download

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate 27.04

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

27.04
09:00 – 17:00 Bujoreni  PTA Olteni 2, PTA Fabrica de Mobilă ALSON (terţ)

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

Anunt colectiv stangere deseuri reciclabile

ANUNT COLECTiV
CATRE CETATENII COMUNE/ BUJORENI
Primaria Comunei Bujoreni, Cod Fiscal 2541 O 1 O, cu sediul administrativ ìn sat Olteni, nr.324 B, comuna Bujoreni, judetul Vàlcea, reprezentatà legai prin Gìngu Gheorghe-Primar al comunei Bujoreni, ca urmare a indeplinirii de catre comuna noastra a obiectivelor politicii Uniunii Europene in materie de deseuri si politici de mediu anuntam faptul ca impreuna cu operatorul de salubritate URBAN S.A. dorim implementarea programului de reducere a cantitatilor de deseuri eliminate pnn depozitare din deseurile colectate prin operatorul serviciului de salubrizare.
Asadar, acest program consta in selectarea separata a deseurilor de hartie, plastic, sticla, metal, deseuri care se vor ridica, pentru inceput, in saptamana a treia din (lecare luna.
Primaria Comunei Bujoreni va ìncepe distribuirea sacilor. Acesti saci se distribuie gratuit la fiecare adresà (prevàzutà ìn contractul de salubritate), ìn zilele de colectare prevàzute ìn program. Cetatenii trebuie sa foloseascà acesti saci pentru colectarea deseurilor reciclabile: haiiie, carton, folie, PET-uri, si doze de aluminiu.
Prin urmare, anuntam faptul ca persoanele fizice, care au incheiate contraete individuale de salubri tate (persoanele care locuiesc la case) ca, colectarea deseurilor reciclabile (golirea sacilor) se va face in cea de a treia saptamana a fìecarei luni calendaristice.
La agentii economici colectarea deseurilor reciclabile se va face conform programàrii din contractul ìncheiat cu URBAN S.A.

Totodata, mentionam ca in saptamana nr. 3 se vor ridica doar deseuri reciclabile!

 

 

Vezi anunt

Intreruperi programate

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

20.04
09:00 – 17:00 Bujoreni PTA Capul Piscului

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

ACCESARE FONDURI EUROPENE

Asociatia GAL Castra Traiana va organiza la sediul Bibliotecii Comunale Bujoreni, in data de 14.02.2018 la ora 13.00 activitatea de ANIMARE la nivelul localitatii Bujoreni cu prezentarea principalelor masuri de finantare din Strategia de Dezvoltare a GAL Castra Traiana.

Descarca anuntul

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

 

14.02  
09:00 – 11:00 Bujoreni PTAB Bujoreni 3 – sat Bujoreni – Olteni – parţial

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.

Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa www.distributieoltenia.ro.

 

Distribuţie Oltenia avertizează:

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite.

Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data 18.01.2018

09:00 – 11:00 Bujoreni PTAB Bujoreni 3 – loc. Bujoreni (parţial)

 

 

Denumire lucrare : Revizie tehnică celule 20 kV

 

ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane neautorizate:

 • intrarea în posturile de transformare;
 • urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
 • înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.

 

Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.

Vă mulţumim pentru colaborare.

 

Deficiențele în alimentarea cu energie electrică ce afectează rețelele electrice din județul Vâlcea pot fi semnalate non-stop, direct operatorului de distribuție la unul dintre numerele de telefon:

 • Info Tel 0800 500 000 – număr de telefon gratuit în orice rețea;
 • 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în rețeaua națională.

 

Utilizând doar codul locului de consum* și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără a mai intra in contact cu un operator.

 

* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

 

Intreruperi programate Valcea saptamana 15.01-21.01.2018

 

 

 

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support