REZULTATUL CONCURSULUI

Rezultatul probei scris.e pentru concursul organizat in data de 09.02.2018 privind ocuparea functiei publice de executie consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul urbanism 1n cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni
Avand ìn vedere prevederile art.60 alin (2) si (3) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, comisia de concurs comunica rezultate probei scrise :

Descarca rezultatul

Descarca procesul verbal

 

REZULTATUL CONCURSULUI

REZULTATUL CONCURSULUI
Pe baza borderoului de notare pentru proba seri􀀝 a dnei. Nueloiu Laura Mihaela, candidat la concursul pentru ocuparea postului contractual de execupe vacant de inspector de specialitate I, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bujoreni, judeµil Valcea

 

 

Descarca anuntul

Anunt Post Consilier, grad profesional asistent, Compartiment Urbanism

Consilier, grad profesional asistent, Compartiment Urbanism

 

Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă şi interviul;
Condiţiile de desfăşurare a concursului:

• Data până la care se depun dosarele de înscriere: pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a-III-a, urmand ca in maximum 5 zile lucratoare sa se faca selectia dosarelor.
• Locul depunerii dosarelor: Primaria Comunei Bujoreni, sat Olteni, jud.Valcea.
Data desfasurarii probelor:

􀁂 ultima zi de depunere dosar: 04.01.2017
􀁃 proba scrisă -09.02.2018 -ora l0,00.
􀁄 interviul        – 14.02.2018 -ora l0,00.

 

Descarca anuntul

Anunt Post compartiment Financiar-contabil

– inspector, grad profesional asistent, compartiment Financiar-contabil;
– inspector, grad profesional superior, compartiment Financiar-contabil

 

Probele stabilite pentru concurs : proba scrisă şi interviul; Data desfasurarii probelor:

– ultima zi de depunere dosar-31.01.2017
– proba scrisă  -13.02.2018 -ora l0,00.
– interviul        – 16.02.2018 -ora l0,00.

Locul desfasurarii concursului: Sediul Primariei Bujoreni, Sala de sedinte.

Descarca anuntul

Anunt Post contractual de executie -INSPECTOR SPECIALITATE I ( compartiment agricol)

Denumirea postului :
Post contractual de executie -INSPECTOR SPECIALITATE I
( compartiment agricol)

Conditiile generale pentru a ocupa un post contractual vacant conform art. 3 al REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b )cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serv1cm sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Download

Post contractual de executie -sofer microbuz scolar

Conditiile generale pentru a ocupa un post contractual vacant conform art. 3 al REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale U niunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu int enţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inte rvenit reab ilitarea.

Condiţiile specifice necesare î n vederea participării la conc urs şi a ocupării func ţiei contractuale sunt:

studii medii ;

atestat profesio na l pentru cond ucători i auto care efectuează transport  public  de persoane în termen de valabilitate;

vechim e minimum 3 ani pe postul de şofer transport persoane; cun oştin ţe minime de mecanică auto;

recomandare de la u ltimu l loc de muncă.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 ianuarie 2018 data limita pentru depunerea dosarelor;

11 ianuarie 2018, ora I0:00: proba scrisă;

15 ianuarie 2018 , ora ] 0:00: proba interviu.

Descarca anunt

Concurs functionari publici – 6 posturi

1.inspector, grad profesional debutant, la Compartimentul agricol in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

2.inspector, grad profesional superior, la Compartimentul financiar- contabil in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

3.inspector, grad profesional asistent, la Compartimentul financiar- contabil in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

4.inspector, grad profesional principal, la Compartimentul financiar- contabil in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

5.consilier, grad profesional debutant, la Compartimentul financiar- contabil in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni;

6.Consilier, clasa I, gradul profesional principal din cadrul compartimentului Urbanism din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bujoreni

 

Conditii de desfasurare a concursului:

Concursul se va desfăsura la sediul Primariei Comunei Bujoreni in 3 etape succesive:

  • Selectia dosarelor( in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data expirarii depunerii dosarelor);
  • 4 septembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 7 septembrie 2017, ora 10.00 – proba interviu.

 

Conditii de participare la concurs :

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (R2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

Descarca anunt

Concurs functioari publici

Inspector, grad profesional principal , la Compartimentul agricol in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni.

  1. Conditii de desfasurare a concursului:

Concursul se va desfăsura la sediul Primariei Comunei Bujoreni in 3 etape succesive:

  •  Selectia dosarelor( in termen de maximum 1 zi lucratoare de la data expirarii depunerii dosarelor);
  •  04.09. 2017, ora 10.00 – proba scrisă;
  •  07.09. 2017, ora 10.00 – proba interviu

Candidaţii trebuie să îndeplinească:

1.Condiţiile generale prevăzute la art.54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (R2), cu modificările şi completările ulterioare.

2.Conditii specifice de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in Agronomie ;

3. Conditii de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

4. Cunostinte de operare PC: nivel mediu;

 

Bibliografia specifica pentru functiile de inspector, grad profesional principal la Compartimentul agricol in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bujoreni :

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, rrepublicata;

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita al functionarilor publici;

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata,

cu modificarile si completarile ulterioare;

O.G. nr.28/2008  privind Registrul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.18/1991 privind fondul funciar, republicata

Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Legii nr.167/1997, republicata

Norme tehnice din 29 aprilie 2015 de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019.

 

Descarca anuntul

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support