Conditiile generale pentru a ocupa un post contractual vacant conform art. 3 al REGULAMENT-CADRU din 23 martie 2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale U niunii Europene sau a statelor aparţinândSpaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu int enţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a inte rvenit reab ilitarea.

Condiţiile specifice necesare î n vederea participării la conc urs şi a ocupării func ţiei contractuale sunt:

studii medii ;

atestat profesio na l pentru cond ucători i auto care efectuează transport  public  de persoane în termen de valabilitate;

vechim e minimum 3 ani pe postul de şofer transport persoane; cun oştin ţe minime de mecanică auto;

recomandare de la u ltimu l loc de muncă.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 ianuarie 2018 data limita pentru depunerea dosarelor;

11 ianuarie 2018, ora I0:00: proba scrisă;

15 ianuarie 2018 , ora ] 0:00: proba interviu.

Descarca anunt